Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 111.537
Online: 10

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã xác định Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch là (một trong hai) chương trình trọng tâm của huyện giai đoạn 2020-2025. Để cụ thể hóa Chương trình trọng tâm của Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và thống nhất thông qua Đề án về Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết  về Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, phát huy được các tiềm năng, lợi thế của huyện trong sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới.

            Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng.

Trong nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông lâm, thủy sản bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,1%; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 80 triệu đồng/ha/năm; nông, lâm,thủy sản phát triển theo hướng tăng năng suất, giá trị, hiệu quả, sản xuất hàng hóa, liên doanh, liên kết, bảo đảm vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả, kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội được nông thôn được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

            Chương trình phát triển du lịch sớm được định hướng phát triển để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng, tạo ra nhiều việc làm trong khu vực dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; giá trị sản xuất ngành du lịch tăng nhanh, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

            Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch còn tồn tại nhiều hạn chế: Phát triển nông nghiệp chưa có định hướng rõ nét, chưa có trọng tâm, trọng điểm; việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao còn ít; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích còn thấp, đầu ra sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định; việc phát triển nông sản đặc sản, đặc thù của địa phương chưa được chú trọng, chưa có sản phẩm chế biến sâu mang lại hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Mối quan hệ gắn kết, bổ trợ lẫn nhau giữa sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch chưa rõ nét và chưa hiệu quả.

            Tại Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện về Phát trển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết nêu ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu  và những giải pháp cụ thể, là những định hướng quan trọng để toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết góp phần đưa huyện Bá Thước trở thành huyện khá của khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa./.

Ban biên tập

Tệp đính kèm